Nyheter

2024 Juni 14

ECOMB Ocean Recycle verifierar ny teknik för PFAS-reduktion

ECOMB ABs dotterbolag (ECOMB äger 95% av röster och kapital) ECOMB Ocean Recycle AB arbetar med att syresätta övergödda sjöar och havsvikar med döda bottnar.
Under våren har litteraturstudier och kontakter med forskare inom området PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances)-rening indikerat att den patenterade syresättningstekniken även skulle kunna fungera inom detta viktiga segment.
PFAS är en grupp extremt svårnedbrytbara ämnen som finns i bl.a. skor, möbeltyger, skidvalla, matförpackningar, brandskum, stekpannor, bekämpningsmedel, skönhetsprodukter mm. De har tillverkats och använts i dessa produkter sen 1950-talet, men det är först på senare år man har sett och förstått allvaret av de skadliga miljö- och hälsoeffekter som uppkommer.
PFOS (perfluoroktansulfonat) är den kanske vanligaste PFAS-föreningen, en mycket stabil förening som bryts ner naturligt under mycket lång tid eller inte alls. Den ansamlas i organismer, är kroniskt giftig och reproduktionsstörande. PFOS ingår bland de ämnen som används för att fastställa en vattenförekomsts kemiska status. Miljökvalitetsnormen för PFOS är för ytvatten i inlandssjöar 0,65 nanogram/liter och för kustvatten 0,13 ng/liter.
PFOS-halter mäts regelbundet i ytvattnet, t.ex. i Stockholms län, där mätningar från 20 utvalda sjöar, vikar och fjärdar under 2023 visade att det genomsnittliga värdet låg på 3,9 ng/liter och att inget av dessa vatten klarade miljökvalitetsnormen.
Våra initiala tester och analyser av vattnet i sjön, där vi använt vår syresättningsteknik, visar att teorierna angående möjligheterna till PFAS-rening stämmer och att vi skulle kunna eliminera stora mängder PFAS från vattnet. Nyckeln är därför att åstadkomma en omfördelning i vattenmassan, att koncentrera upp PFOS i ytvattnet för att senare kunna destruera kemikalierna genom förbränning vid höga temperaturer, >1200 C plus lång uppehållstid och kraftig turbulens. Efter testerna med vår teknik skickades proverna vidare för analys hos ett ackrediterat laboratorium. Resultaten visade att vi lyckats höja nivåerna av PFOS i ytvattnet till 120-260 ng/liter, vilket var betydligt bättre än väntat då systemet var långt ifrån optimerat.
Det här bedöms kunna förbättra dotterbolagets affärsmöjligheter på ett påtagligt sätt.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se