Nyheter

2024 April 16

ECOMBs dotterbolag - ny teknik för reduktion av PFAS i sjöar

ECOMB ABs dotterbolag (ECOMB äger 95% av röster och kapital) ECOMB Ocean Recycle AB grundades 2018 och arbetar med ett helt annat teknikområde än förbränningsanläggningar;
Syresättning av övergödda sjöar och havsvikar med döda bottnar. Den första farkosten sjösattes i december 2021 och tester under 2022/2023 har visat att den mobila syresättningen fungerar rent tekniskt. Vi har tidigare kommunicerat att syresättningstekniken förväntas lösa globalt stora marina problemområden genom att;

- Återskapa marint liv på döda sjö- och havsbottnar
- Minska klimatpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgasen metan
- Minska internbelastningen, frisättningen av fosfor från bottensedimenten minskar
- Minska bildandet av, för levande organismer, giftigt svavelväte till bottenvattnet
- Minska organisk tillgänglighet av tungmetaller (t.ex. metylkvicksilver) från bottensediment

Dessutom har vi beskrivit att vår syresättningsteknik även kan ge en värdefull ”stripping”-effekt, där oönskade och miljöstörande ämnen kan evakueras från vattnet och omhändertas för t.ex. destruktion. Efter litteraturstudier, bl.a. doktorsavhandlingar, och diskussioner med forskare inom området kan vi konstatera att ett av dessa miljöstörande ämnen kan vara PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances), en grupp av extremt svårnedbrytbara ämnen som används i bl.a. skor, möbeltyger, skidvalla, matförpackningar, brandskum, stekpannor, bekämpningsmedel, skönhetsprodukter mm.
PFAS har tillverkats och använts i dessa produkter sen 1950-talet, men det är först på senare år man har sett och förstått allvaret av de skadliga miljö- och hälsoeffekter som uppkommer.
Nya krav har också införts, både för sjöar (WFD) och för dricksvattentäkter (DWD), vilket kommer innebära att kostsamma åtgärder i närtid måste genomföras. Nuvarande krav bedöms inom kort att skärpas ytterligare, t.ex. är kraven i Danmark idag hårdare än i Sverige.
Ocean Recycle kommer därför att genomföra ett test- och analysprogram för att undersöka hur mycket PFAS som vår mobila syresättningsteknik kan ta upp från en förorenad sjö. Först efter detta kan vi påstå att vi har en teknik som eliminerar miljöfarliga ämnen samtidigt som syre tillsätts. Vi bedömer att vårt IPR (Intellectual Property Rights) i form av patent och patentansökningar även täcker in det nya spåret.Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden.
I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik.
ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se