Nyheter

2024 Juli 4

Företrädesemissionen i ECOMB AB (publ) blev tecknad till cirka 67,12 procent och bolaget tillförs cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i företrädesemissionen om cirka 9,2 MSEK, som beslutades av styrelsen den 3 maj 2024 under förutsättning av efterföljande godkännande av bolagsstämma, och som godkändes vid årsstämma den 4 juni 2024 (”Företrädesemissionen”) i ECOMB AB (publ) (”ECOMB” eller ”Bolaget”) avslutades den 2 juli 2024. Företrädesemissionen tecknades till cirka 6,2 MSEK, vilket motsvarar 51 579 667 aktier och en teckningsgrad om cirka 67,12 procent. Cirka 50,47 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 16,65 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,63 MSEK.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 7 juni 2024 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhöll två (2) teckningsrätter för varje aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt gav innehavaren rätt att teckna en (1) aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,12 SEK per aktie.

Teckning

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 2 juli 2024. Företrädesemissionen tecknades till cirka 6,2 MSEK, motsvarande 51 579 667 aktier och en teckningsgrad om cirka 67,12 procent. Cirka 50,47 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 16,65 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,63 MSEK.

Tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det emissionsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTA till aktier efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 29, 2024.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i ECOMB med 5 157 966,70 SEK, till 9 000 246,90 SEK och antalet aktier ökar med 51 579 667, till 90 002 469 aktier.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Denna information är information som ECOMB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2024 kl. XX:XX CEST

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagström, VD, ECOMB AB (publ)
+46 70 606 63 33
ulf@ecomb.se

Om ECOMB

ECOMB AB (publ) är verksamma inom energi- och miljösektorn och är noterat på Spotlight stock market. ECOMB:s kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, samt det egna Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB kan övergödda sjöar och döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknologi.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade

uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.